Website onder constructie
Deze website is nog onder constructie. Indien u informatie mist of andere opmerkingen heeft, horen we dit graag.

Medezeggenschapsraad

De MR (medezeggenschapsraad) bespreekt allerlei zaken rond de school. Voor sommige zaken zijn de directie en het bestuur verplicht advies of instemming te vragen van de MR. Ook kan de MR ongevraagd zelf advies geven of vragen stellen. De MR vergadert gemiddeld eens per zes weken.
Alle externe vergaderingen zijn van 17:15 uur tot 18:00 uur.De vergaderingen vinden (indien mogelijk) plaats op school. U mag, als toehoorder, aansluiten bij het externe deel. U kunt zich aanmelden via mr@obsvierwindstreken.nl

De MR bestaat op dit moment uit de volgende ouders en leerkrachten:

Samenstelling ouders

Burak Kuka

Samenstelling leerkrachten

Jill Sawade
Maaike Maijenburg (secretaris)
Matthijs de Winde (penningmeester)

GMR

Naast de MR is er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad); het advies- en instemmingsorgaan voor het bestuur van meerdere scholen.
OBS De Vier Windstreken maakt deel uit van de zestien scholen van Innoord, en voor het bestuur van deze organisatie is de GMR actief. De verplichtingen en de bevoegdheden van de GMR zijn wettelijk vastgelegd. De GMR wordt namens OBS De Vier Windstreken vertegenwoordigt door Burak Kuka, ouder.

Vergaderdata:
12-10-2023
7-12-2023
1-2-2024
7-3-2024
11-4-2024
13-6-2024